BHI Slants


Regular price $6.95
BHI Slants
BHI Slants

Brain Heart Infusion (BHI) Agar. 

Sold by the slant.